COSME “Akıllı İhtisaslaşma Yatırımları için Avrupa Stratejik Küme Ortaklıkları- European Strategic Cluster Partnerships For Smart Specialisation Investments” Çağrısı

COSME PROGRAMI

2017

Çağrı Teklifi

COS-CLUSTPARTNS-2017-03-02

Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ilkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin % 90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, COSME Programının ulusal koordinatörüdür.

COSME programının bütçesi, ana eylemler olan;

•KOBİ’lerin finansmana erişiminin arttırılması,

•Pazarlara erişiminin iyileştirilmesi,

•Çerçeve koşulların geliştirilmesi ve

•Girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar AVRO olarak belirlenmiştir.

COSME Programı kapsamında “Akıllı İhtisaslaşma Yatırımları için Avrupa Stratejik Küme Ortaklıkları” proje teklif çağrı sı yayımlanmıştır. Çağrıya dair özet bilgi aşağıda sunulmaktadır.

Çağrının Kapsamı ve Amacı

“Akıllı İhtisaslaşma Yatırımları için Avrupa Stratejik Küme Ortaklıkları-European Strategic Cluster Partnerships for Smart Specialisation” proje teklif çağrısının amacı sanayinin rekabetçiliğini ve AB’deki yatırımı bölgeler arası işbirliğini ve networkingi akıllı ihtisaslaşma yatırımları için Avrupa stratejik küme ortaklıklarını destekleyerek artırmaktır. Bu ortaklıklar bölgesel akıllı ihtisaslaşma stratejiler i ilgili tematik alanlarda kümelerin işbirliğini geliştirecektir. Söz konusu çağrı, işletmelerin, özellikle KOBİ’lerin ortak çalışmalarını ve kümelerdeki teknoloji merkezleri ile etkileşimlerini kuvvetlendirerek akıllı ihtisaslaşmanın öncelikli alanlarında ortak faaliyetleri ve yatırımı teşvik etmektedir. Bu çerçevede gerçekleştirilecek faaliyet ve yatırımların Ar-Ge ve inovasyon çözümleri ile bölgeler arası inovasyon faaliyetlerini bir araya getirerek verimlilik artışı ve inovasyon temelli gelişme sağlaması beklenmektedir. Belirli sanayi alanlarında az ve çok gelişmiş bölgelerdeki KOBİ’leri bir araya getirerek ortak yatırımlar yapmaları, işbirliği projeleri yürütmeleri ve değer zincirinde bağlantılar oluşturmaları hedeflenmektedir. Çağrı kapsamında KOBİ’lerin akıllı ihtisaslaşma faaliyetleri ve yatırımlarından özellikle “Etkinleştirici Anahtar Teknolojiler” alanlarında yararlanması hedeflenmektedir.

Teklif edilecek faaliyetlerin öngörülen ortak inovasyon ve yatırım projelerinin hazırlık, uygulama ve yatırım aşamalarını hedeflemesi beklenmektedir. Ortaklar ve KOBİ’ler arasında strateji oluşturma, yol haritası belirleme ve eşleştirme faaliyetleri bu kapsamdadır.

AB Finansmanı

  • Çağrı kapsamında eş finansman için tahsis edilmiş toplam bütçe 2.800.000 Avro’dur.
  • EASME’nin 8 teklifi fonlaması beklenmektedir.
  • Proje başına azami hibe 350.000 Avro olup, hibe oranı geçerli maliyetlerin en fazla%75’i dir.
  • EASME, mevcut tüm fonların dağıtılmaması hakkını saklı tutar.

Uygunluk Kriterleri

Uygun Başvuru Sahipleri

Konsorsiyumda yer alan başvuru sahipleri tüzel kişi olmalıdır.Söz konusu tüzel kişiler:

a)AB üyesi ya da COSME katılımcısı bir ülkede kurulmuş olmalıdır.

b)Yenilikçi faaliyetleri teşvik eden; işbirliğini ve ortak çalışmaları destekleyen bir kümelenme kuruluşunu, iş ağı kuruluşunu, teknoloji merkezini ya da bilim parkını temsil etmelidir.

c)Kümelenme kuruluşları ve iş ağı kuruluşlarının Avrupa Kümelenme İşbirliği Platformuna (European Cluster Collaboration Platform) kayıt yaptırmış ya da kaydolmayı talep etmiş olmalıdır.

Tekliflerin aşağıdaki özelliklere sahip konsorsiyumlar tarafından sunulması gereklidir.

a)En az üç tüzel kişilikten oluşmalıdır.

b)En az üç farklı AB üyesi ya da COSME katılımcısı bir ülkede kurulmuş olmalıdır.

c)Temsil edilen her bölge için (NUTS-2 seviyesinde)KOBİ’lerde inovasyon faaliyetlerini teşvik eden en az bir kümelenme kuruluşu ya da iş ağı kuruluşu bulunmalıdır.

d)Yapısal Fonlara göre en az bir “az gelişmiş” ya da “geçiş sürecinde” olan bölge içermelidir.

Proje süresi 12-24ayolmalıdır.

İlgili Dokümanlar

Çağrı Metni:

 

Elektronik Başvuru:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-clustpartns-2017-3-02.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-CLUSTPARTNS-2017-3-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

Soru Cevap:[email protected]

Özet Zaman Çizelgesi

Son Başvuru Tarihi: 08/03/2018-17:00 Brüksel saati

Değerlendirme dönemi: Mart-Mayıs 2018

Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi:Haziran-Temmuz 2018

Hibe anlaşmasının imzalanması:Eylül-Ekim 2018

Faaliyetin Başlaması:Ekim-Kasım 2018